لوازم باغبانی

قیچی ،چاقو و ابزار باغبانی

بذر و تخم گیاهان

تبر بیل و کلنگ

خاک،کود،آفت کش